FACE TIME STAMP

นวัตกรรมการบันทึกเวลารูปแบบใหม่


ลงเวลา เข้า - ออกงานด้วยใบหน้าพนักงาน

ป้องกันการลงเวลา เข้า - ออกงาน แทนได้อย่างได้ผล

ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ รายวัน รายเดือน รายปี

ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซื้อเครื่อง scan ลายนิ้วมือราคาหลักพันบาท และซอฟต์แวร์หลายหมื่นบาท


คุณสมบัติ

บันทึกเวลาเข้า - ออกงานโดยใช้ระบบ Face Time Stamp

บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน โดยใช้วันที่และเวลาจากการถ่ายภาพโดย

สามารถเทียบรูปภาพก่อนเข้างาน และออกงาน

ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องใช้ Figerprint


ระบบป้องกันการลงเวลางานแทนกันหรือลงเวลาผ่าน Internet จากสถานที่อื่น

ใช้ภาพจาก Webcam ทำให้ไม่สามารถลงเวลาแทนกันได้ เนื่องจากมีการเปรียบเทียบภาพขณะเข้างานและออกงาน ซึ่งต้องใช้ภาพถ่ายจากสำนักงาน

มีการตรวจสอบหมายเลขอินเทอร์เน็ตของเครื่องที่ใช้ลงเวลา ทำให้ทราบว่าลงเวลางานจากที่ใดป้องกันการลงเวลาจากภายนอกได้


บันทึกข้อมูลในระบบ Cloud System

ไม่ต้องมี Server ประจำบริษัท ข้อมูลไม่สูญหายด้วยระบบ Cloud System ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จัดการข้อมูลองค์กรและข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้

แก้ไขข้อมูลองค์กรของท่าน และจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงานได้


กำหนดวันทำงานได้ทุกรูปแบบ

ยึดหยุ่นในการทำงาน สามารถกำหนดรูปแบบการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น

กำหนดวันทำงาน เช่น จันทร์ – ศุกร์ , จันทร์ – เสาร์, จันทร์ พุธ ศุกร์ หรือวันอื่นๆตามที่ต้องการได้

กำหนดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เท่ากันได้ เช่น ทุกวันจันทร์ ทำงาน 10.00-20.00 วันอังคาร-วันศุกร์ ทำงาน 08.00-18.00


กำหนดวันหยุดงานได้

สามารถกำหนดวันหยุดงานได้ตามความต้องการขององค์กร เช่น หยุดทุกวันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ เป็นต้น


กำหนดวันหยุดประจำปีได้

สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันหยุดกลางปีหรือวันหยุดพิเศษตามที่บริษัทกำหนดได้

รายงานสรุปรายปี รายเดือน รายวัน (ขาด ลา มาสาย)

รายงานสรุปการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลและประกอบในการพิจารณาการทำงานของพนักงาน ประกอบด้วย

รายงานสรุปรายปีเพื่อดูข้อมูลการทำงาน จำนวนวันทำงาน จำนวนวันที่มาทำงาน การขาด ลา มาสาย รวมจำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยรายปี

รายงานสรุปรายเดือนเพื่อดูข้อมูลการทำงาน จำนวนวันทำงาน จำนวนวันที่มาทำงาน การขาด ลา มาสาย รวมจำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยรายเดือน

รายงานสรุปรายวันเพื่อดูการทำงานในแต่ละวัน เวลาเข้างาน เวลาออกงาน สถานการณ์มาทำงาน รูปภาพเข้างาน และออกงาน


จัดการ การขาด ลาป่วย ลากิจ ได้

เมื่อมีเจ้าหน้าที่ลา เช่น ลาป่วย ลากิจ ผู้บริหารระบบสามารถที่จะจัดการข้อมูล การลาของเจ้าหน้าที่คนนั้นๆได้ เพื่อไม่ให้ถือเป็นวันขาดงาน


ส่งอีเมล์รายงานอัตโนมัติถึงผู้บริหารทุกสิ้นเดือน

ระบบส่งอีเมล์รายงานสรุปการขาด การลา การมาสาย ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ส่งไปยังผู้บริหารระบบ และผู้บริหารองค์กรทุกสิ้นเดือน

ส่งอีเมล์รายงานอัตโนมัติถึงเจ้าหน้าที่ทุกสิ้นเดือน

ระบบส่งอีเมล์รายงานสรุปการขาด การลา การมาสาย ประจำเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบการทำงานของตนเอง


พื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพ

พื้นที่สำหรับการเก็บรูปภาพ การเข้า ออกงาน ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทำให้สามารถป้องกันการลงเวลาแทนกันได้เป็นอย่างดี