FACE TIME STAMP

นวัตกรรมการบันทึกเวลารูปแบบใหม่


ลงเวลา เข้า - ออกงานด้วยใบหน้าพนักงาน

ป้องกันการลงเวลา เข้า - ออกงาน แทนได้อย่างได้ผล

ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ รายวัน รายเดือน รายปี

ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซื้อเครื่อง scan ลายนิ้วมือราคาหลักพันบาท และซอฟต์แวร์หลายหมื่นบาท


จุดเด่น

สะดวก ใช้งานได้ทุกที

รองรับการทำงานใช้งานผ่าน iPhone iPad Android เพื่อ Login เข้าดูรายงานการทำงานได้ทุกที่


ใช้งานง่าย ประหยัด ไม่ต้องลงทุนสูง

ระบบออกแบบมาเพื่อใช้ผู้ใช้บริการใช้งานได้ง่านที่สุด ใช้เวลาในการสมัครใช้งานระบบเพียง 5 นาที และใช้เวลาเฉลี่ยในการลงเวลาต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน เพียง 10 วินาที เท่านั้น

ระบบบันทึกเวลาการทำงานนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สำนักงานมีอยู่แล้ว ประกอบกับกล้อง Webcam ทำให้ องค์กรของท่านไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สำนักงานมีใช้อยู่แล้ว


ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้

จากการที่เจ้าหน้าที่ต้องทำการลงเวลาโดยการถ่ายภาพผ่านกล้อง Webcam ซึ่งอยู่ที่ทำงาน ทำให้ไม่สามารถที่จะลงเวลาแทนกันได้

อีกทั้งมีการบันทึกหมายเลขอินเทอร์เน็ตจองเครื่องที่ลงเวลา ทำให้เราทราบว่าเจ้าหน้านั้นลงเวลาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด ซึ่งถือเป็นการป้องกันการลงเวลาแทนกันได้อีกช่องทาง


สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระบบบันทึกมีการส่งผลการทำงานถึงเจ้าหน้าเองและผู้บริหารเพื่อจะได้รับทราบการทำงานในแต่ละเดือน ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น


มีข้อมูลประกอบการพิจารณาผลงานประจำปี

ระบบสามารถออกรายงานสรุปการทำงานของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงานสรุป จำนวนวันทำงาน จำนวนวันที่มาทำงาน จำนวนวันลาป่วย ลากิจ ขาด และจำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยเป็นต้น


ลดเวลาในการสรุปรายงานการทำงาน

เมื่อผู้บริหารต้องการข้อมูลรายงานการทำงาน ระบบสามารถออกรายงานสรุปการทำงาน แบบรายปี รายเดือน รายวัน ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิน 30 วินาทีซึ่งหากไม่มีระบบดังกล่าวฝ่ายบุคคลอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสรุปการทำงานนานกว่าสัปดาห์ในการสรุปข้อมูล ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพิ่มในการทำงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น


ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ลดความผิดพลาดในการสรุปผลการทำงาน

การออกรายงานกระทำผ่านระบบ ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ไม่สามารถปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้